انتخاب واحد درسی

پایه دهم

جامعه شناسی دهم درس 7 جامعه شناسی دهم
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

185 امتیاز

2

171 امتیاز

3

151 امتیاز

4

121 امتیاز

6

105 امتیاز

7

95 امتیاز

9

79 امتیاز

10

75 امتیاز

11

73 امتیاز

12

65 امتیاز

13

63 امتیاز

14

55 امتیاز

15

55 امتیاز

16

55 امتیاز

17

53 امتیاز

18

50 امتیاز

19

45 امتیاز

20

45 امتیاز