هدیه های آسمانی پنجم -

درس 11 هدیه های اسمانی پنجم

اتنا جبالبارزی

هدیه های آسمانی پنجم. درس 11 هدیه های اسمانی پنجم

نمونه سوال های درس ۱۱ هدیه های آسمانی

جواب ها

بهاره نجفی

هدیه های آسمانی پنجم

زرنگ کلاس

هدیه های آسمانی پنجم

۱- نام پدر امام حسن عسکری چه بود؟ جواب: امام هادی ۲- امام حسن عسکری کجا به دنیا آمد؟ جواب: مدینه ۳- متوکل حاکم ستمگر عباسی امام هادی را به اجبار از مدینه به …سامرا… آورد . به همراه امام هادی فرزندشان امام …حسن عسکری… هم آمدند ۴- حاکمان ستمگر عباسی امام کاظم را به …بغداد… و امام رضا را به …خراسان… آوردند ۵- وقتی امام حسن عسکری از مدینه به سامرا آمد در کجا زندگی کردند؟ جواب: در جایی نا امن بودند در محله ای به نام «عسکر» یعنی منطقه نظامی سکونت دادند که همیشه صدای اسبان و فریاد و همهمه به گوش می رسید و حاکمان عباسی ایشان را زیر نظر داشتند ۶- حاکمان عباسی چگونه امام حسن عسکری را کنترل می کردند؟ جواب: حاکمان عباسی ایشان را زیر نظر داشتند . جاسوس و مامور اطراف خانه گذاشته بودند تا دوستانش را شناسایی کنند – یاران و دوستانش را دستگیر می کردند یا شهید می کردند – ۷- امام حسن عسکری برای حفاظت یارانش چه می گفت؟ جواب: وقتی مرا در میان شهر می بینید به من سلام ندهید و با دست به من اشاره نکنید که جانتان در خطر است ۸- رفتار و اخلاق امام حسن عسکری در زندان چگونه بود؟ جواب: مشغول راز و نیاز با خدای خویش بودند – روزها روزه می گرفتند و شب ها نیایش می کردند – آنقدر مهربان بودند که هنگام افطار ماموران زندان را به سفرده ساده ی خود دعوت می کردند – اخلاق خوب و بی نظیر ایشان باعث شد تا ماموران زندان به ایشان علاقمند شوند ۹- با وجود ستم ها و سختی ها امام حسن عسکری چگونه مردم را هدایت می کرد؟ جواب: با وجود ستم ها و سختی های عباسیان ، از هدایت مردم دست نکشید و مخفیانه برای مردم نامه می نوشت و با کلمات نورانی و امید بخش نور ایمان را در دلشان زنده می کرد ۱۰-سخن امام حسن عسکری درباره بهترین دوست چیست؟ جواب: بهترین دوست تو کسی است که اشتباه تو را فراموش کند و نیکی تو را از یاد نبرد ۱۱-چه رابطه ای میان فرموده امام حسن عسکری درباره بهترین دوست و و نیمه پر لیوان است؟ جواب: باید خوبی ها را به یاد داشته باشیم و بدهی ها را فراموش کنیم ۱۲-امام حسن عسکری امام …یازدهم… ما شیعیان است ۱۳-ویزگی امام حسن عسکری چه بود؟ جواب: ساده زیستی واحترام به اهل دانش – بردباری – مهربانی – هدایت مردم ۱۴-چرا خلیفه عباسی از آزادی امام حسن عسکری و ارتباط او با مردم می ترسید؟ جواب: زیرا می دانست که رهبری امام باعث آگاه شدن مردم می شود و او دیگر نمی تواند بر مردم حکومت کند ۱۵-مسلط بودن امام حسن عسکری به زبان رومی ، فارسی و ترکی نشان دهنده چه بود؟ جواب: علم امام که علم الهی بود و این علم را مستقیم از طرف خداوند دریافت می کرد سری دوم سوالات متن هدیه پنجم (تکمیلی): ۱- با توجه به سخن امام حسن عسکری (ع) ، بهترین دوست توچه کسی است ؟ جواب: کسی است که اشتباه تو را فراموش کند و نیکی تو را از یاد نبرد . ۲- عسکر به چه معنایی است ؟ جواب: به معنای منطقه ی نظامیان ۳- امام حسن عسکری امام چندم ما شیعیان هستند؟ جواب: یازدهم ۴- حاکمان عباسی کدام امام معصوم را به بغدادِ عراق بردند ؟ جواب: امام کاظم (ع) ۵- امام حسن عسکری (ع) در زندان روزها را …روزه… می گرفت و شب ها را به …عبادت… مشغول بود . ۶- امامان معصوم را به ترتیب نام ببرید . جواب: ۱- امام علی (ع) ۲- امام حسن (ع) ۳- امام حسین (ع) ۴ – امام سجاد (ع) ۵- امام باقر (ع) ۶- امام صادق (ع) ۷- امام کاظم (ع) ۸- امام رضا (ع)۹-امام جواد (ع)- ۱۰- امام هادی (ع) ۱۱- امام حسن عسکری ۱۲- امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه شریف) معرکه میدید

سوالات مشابه

فرهاد گل دار

درس 11 هدیه های اسمانی پنجم

امام حسن عسکری (ع) با مهمانانش چگونه سخن میگفت؟ دقت کنید مهمان نه زندانبان! معرکه برای جواب درست

هانیه محتشم

درس 11 هدیه های اسمانی پنجم

به نفر اول و دوم معرکه داده می شود

آرش کمانگیر

درس 11 هدیه های اسمانی پنجم

امام کاظم علیه السلام رابه. وامام رضا علیه السلام رابه. منتقل کردند

NARGES ...

درس 11 هدیه های اسمانی پنجم

حدیثی از پیامبر درمورد دوست خوب را بنویسید تاج میدم

پریا هدایتی

درس 11 هدیه های اسمانی پنجم

امام حسن عسکری چندمین امام شیعیان هستند ? لطفا زود جواب بدید امتحان دارم . اولین نفر تاج میدم