انتخاب واحد درسی

پایه پنجم

هدیه های آسمانی پنجم درس 14 هدیه های اسمانی پنجم
فقط سوالات با جواب
Parmida Bakhshi

درس 14 هدیه های اسمانی پنجم

جواب با خانواده صفحه ۱۰۷

یسنا نعمتی

درس 14 هدیه های اسمانی پنجم

کدام سوره هست که دو بسم الله دارد

رتبه بندی کاربران

1

133 امتیاز

3

55 امتیاز

4

53 امتیاز

8

31 امتیاز

9

31 امتیاز

10

25 امتیاز

11

25 امتیاز

13

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

15 امتیاز

17

15 امتیاز

18

13 امتیاز

20

10 امتیاز