انتخاب واحد درسی

پایه دهم

کارگاه کارآفرینی و تولید بخش 9 کارگاه کارآفرینی و تولید
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

185 امتیاز

2

151 امتیاز

3

151 امتیاز

4

115 امتیاز

5

111 امتیاز

7

99 امتیاز

8

95 امتیاز

9

85 امتیاز

11

80 امتیاز

12

70 امتیاز

13

55 امتیاز

14

55 امتیاز

15

55 امتیاز

16

53 امتیاز

17

50 امتیاز

18

45 امتیاز

19

45 امتیاز

20

43 امتیاز